Obec Divina
ObecDivina

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13. 7. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 490/2023

1

0,00 EUR

Marek Benko s. r. o.

Obec Divina

3. 7. 2023

Dodatok ku KZ č. 23/2/2-3

765/2023

Neuvedené

ELKOPLAST Slovakia, s. r. o.

Obec Divina

30. 6. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

718/2023

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a.s.,

Obec Divina

26. 6. 2023

Zmluva o dielo

748/2023

8 450,00 EUR

MhM, s. r. o., Tatranská ul. 294/11, 017 01 Považská Bystrica

Obec Divina

26. 6. 2023

Mandátna zmluva č. 157/2023

157/2023

3 384,00 EUR

VHVS s.r.o., Bytčická 16, 01001 Žilina

Obec Divina

26. 6. 2023

Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

MZ 891/2021/NZ a ZoBZVB 150/2022

1 737,88 EUR

Severoslovenské vodárne a kanalizácie. a.s.,, 010 01 Žilina

Obec Divina

8. 6. 2023

Kúpna zmluva v zmysle ust. §588 zák. č.40/1964 OZ

684/2023

712,60 EUR

Peter Valčuha a manž.Božena

Obec Divina

8. 6. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

44/2023

10,00 EUR

Emília Mravcová

Obec Divina

31. 5. 2023

Dodatok č. 1 k Dohode o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu v rámci projektu "Program podpory lokálnych komunít" zo dňa 12. 8. 2022

664/2023

6 000,00 EUR

Nadácia COOP Jednota

Obec Divina

31. 5. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

42/2023

20,00 EUR

Marcela Šaranová

Obec Divina

25. 5. 2023

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka, jeho následných platných zmien a doplnkov a ich neskoršom znení

619/2023

690,55 EUR

Emília Krejčíková, rod. Bernhauserová

Obec Divina

24. 5. 2023

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v platnom znení

587/2023

6 025,83 EUR

Ing. Marek Sobola, PhD.

Obec Divina

22. 5. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena uzavretá podľa ustanovenia § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka

605/2023

0,00 EUR

Obec Divina

Vladimír Babušík

22. 5. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka

606/2023

0,00 EUR

Obec Divina

Vladimír Babušík

17. 5. 2023

Kúpna zmluva v zmysle ust. §588 zák. č.40/1964 OZ

586/2023

47,33 EUR

Mgr. Janka Mičencová a ďalší

Obec Divina

15. 5. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb - asistencia pri implementácii Projektu s názvom "Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine - v areáli ZŠ Divina"

562/2023

9 964,50 EUR

ALLEA, n. o., Komenského 1310/103, 02401 Kysucké Nové Mesto

Obec Divina

10. 5. 2023

Zmluva o dielo č. 2300425_02

230425_02

3 480,00 EUR

EUPC s. r. o., Podunajská 23/A, 82106 Bratislava - mestská časť Podu

Obec Divina

10. 5. 2023

Zmluva o dielo č. 230425_01 uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

230425_01

3 480,00 EUR

EUPC s. r. o., Podunajská 23/A, 82106 Bratislava - mestská časť Podu

Obec Divina

10. 5. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

40/2023

10,00 EUR

Albín Lokaj

Obec Divina

3. 5. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

32/2023

20,00 EUR

Anna Vlková

Obec Divina

3. 5. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

30/2023

20,00 EUR

Anna Kadášová

Obec Divina

2. 5. 2023

Kúpna zmluva č. 2023/04/18 uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.

2023/04/18

144 360,00 EUR

G-TECHNIK s. r. o.

Obec Divina

2. 5. 2023

Kúpna zmluva č. KZ 0201/2023 uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.

0201/2023

14 100,00 EUR

KRAJSPOL SK, s. r. o., Závodská cesta 14, 010 01 Žilina

Obec Divina

2. 5. 2023

Zmluva č. 1423 149 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

1423 149

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Divina

28. 4. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

38/2023-L

20,00 EUR

Veronika Nižníková

Obec Divina

27. 4. 2023

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

471/2023

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Divina

27. 4. 2023

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

469/2023

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Divina

27. 4. 2023

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

468/2023

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Divina

27. 4. 2023

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

467/2023

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Divina

27. 4. 2023

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

466/2023

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Divina

27. 4. 2023

Kúpna zmluva č. 23/2/2-3 uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

23/2/2-3

37 848,00 EUR

ELKOPLAST Slovakia, s. r. o.

Obec Divina

25. 4. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

38/2023

20,00 EUR

Radoslav Buček

Obec Divina

25. 4. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

26/2023

10,00 EUR

Andrea Kuklová

Obec Divina

21. 4. 2023

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v z. n. p.

490/2023

348 337,58 EUR

Marek Benko s. r. o.

Obec Divina

18. 4. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

37/2023

20,00 EUR

Michal Kašiar

Obec Divina

17. 4. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena

463/2023

0,00 EUR

JaKUBIK development s. r. o.

Obec Divina

14. 4. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

34/2023

20,00 EUR

Anna Becíková

Obec Divina

12. 4. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

31/2023

10,00 EUR

Anna Golierová

Obec Divina

6. 4. 2023

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.

442/2023

23 747,62 EUR

Tri svište SVK s.r.o., Agátová 183/14, 010 01 Žilina

Obec Divina

5. 4. 2023

Zmluva o údržbe

434/2023

96,00 EUR

FLAGA spol. s r. o.

Obec Divina

31. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2/2023

10,00 EUR

Veronika Lašútová

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

25/2023

10,00 EUR

Daniela Nemcová

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

24/2023

20,00 EUR

Mária Cmárová

Obec Divina

30. 3. 2023

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

419/2023

800,00 EUR

Anton Škubák

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

9/2023

20,00 EUR

Miroslav Čuraj

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

8/2023

20,00 EUR

Irma Ovečková

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

5/2023/L

20,00 EUR

Iveta Klimeková

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

1/2023

20,00 EUR

Mária Maceášiková

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

12/2023

20,00 EUR

Jozef Jati

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

11/2023

20,00 EUR

Vladimír Sokol

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

7/2023

20,00 EUR

Viola Figurová

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

13/2023

20,00 EUR

Dušan Vrančík

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

16/2023

20,00 EUR

Andrej Vančo

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

17/2023

20,00 EUR

Helena Mičencová

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

21/2023

20,00 EUR

Stanislav Poliaček

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

3/2023

20,00 EUR

Bohuš Súľovec

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

10/2023

20,00 EUR

Ľuboš Buček

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

19/2023

20,00 EUR

Jozef Kováč

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

22/2023

20,00 EUR

Ing. Štefan Gašo

Obec Divina

29. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

15/2023

20,00 EUR

Maťková Anna

Obec Divina

29. 3. 2023

Nájomná zmluva uzavretá v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

417/2023

774,80 EUR

Miloš Ďuratný, Ing. Miloslav Ďuratný

Obec Divina

29. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Divina v r. 2023

89/2023-2

4 000,00 EUR

Telovýchovná jednota Divina

Obec Divina

23. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Divina v r. 2023

397/2023

900,00 EUR

Stolnotenisový oddiel, Športový klub Supertalent

Obec Divina

23. 3. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

396/2023

Neuvedené

JaKUBIK development s. r. o.

Obec Divina

20. 3. 2023

Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z. n. p.

343/2023

191 077,92 EUR

Lipos, s. r. o.

Obec Divina

8. 3. 2023

Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 30. 06. 2016

330/2023

0,00 EUR

NATUR-PACK a. s.

Obec Divina

15. 2. 2023

Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení so zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v aktuálnom znení v znení neskorších predpisov

286/2023

0,00 EUR

Zdenko Mišutka, Hvozdnica 405, 013 56 Hvozdnica

Obec Divina

15. 2. 2023

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ust. § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

285/2023

1 440,00 EUR

Zdenko Mišutka, Hvozdnica 405, 013 56 Hvozdnica

Obec Divina

7. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie na finančné prostriedky na mzdy a prevádzku školského zariadenia

01/2023

16 200,00 EUR

ŠK JUVENTA o. z.

Obec Divina

2. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/07

OPKZP-PO1-SC111-2021-72/07

414 320,36 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Divina

2. 2. 2023

Zmluva o zimnej údržbe súkromnej príjazdovej komunikácie obcou

214/2023

20,00 EUR 20,00 Eur/mesiac

JUDr. Drahomíra Caroline Bohačiková

Obec Divina

23. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Divina v r. 2023

89/2023

2 400,00 EUR

Jednota dôchodcov Divina

Obec Divina

18. 1. 2023

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb

56/2023

158,40 EUR

INISOFT s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica

Obec Divina

17. 1. 2023

Zmluva o bežnom účte

61/2023

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Divina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Odkazy