Obec Divina
ObecDivina

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 5. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

42/2023

20,00 EUR

Marcela Šaranová

Obec Divina

25. 5. 2023

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka, jeho následných platných zmien a doplnkov a ich neskoršom znení

619/2023

690,55 EUR

Emília Krejčíková, rod. Bernhauserová

Obec Divina

24. 5. 2023

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v platnom znení

587/2023

6 025,83 EUR

Ing. Marek Sobola, PhD.

Obec Divina

22. 5. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena uzavretá podľa ustanovenia § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka

605/2023

0,00 EUR

Obec Divina

Vladimír Babušík

22. 5. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka

606/2023

0,00 EUR

Obec Divina

Vladimír Babušík

17. 5. 2023

Kúpna zmluva v zmysle ust. §588 zák. č.40/1964 OZ

586/2023

47,33 EUR

Mgr. Janka Mičencová a ďalší

Obec Divina

15. 5. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb - asistencia pri implementácii Projektu s názvom "Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine - v areáli ZŠ Divina"

562/2023

9 964,50 EUR

ALLEA, n. o.

Obec Divina

10. 5. 2023

Zmluva o dielo č. 2300425_02

230425_02

3 480,00 EUR

EUPC s. r. o.

Obec Divina

10. 5. 2023

Zmluva o dielo č. 230425_01 uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

230425_01

3 480,00 EUR

EUPC s. r. o.

Obec Divina

10. 5. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

40/2023

10,00 EUR

Albín Lokaj

Obec Divina

3. 5. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

32/2023

20,00 EUR

Anna Vlková

Obec Divina

3. 5. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

30/2023

20,00 EUR

Anna Kadášová

Obec Divina

2. 5. 2023

Kúpna zmluva č. 2023/04/18 uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.

2023/04/18

144 360,00 EUR

G-TECHNIK s. r. o.

Obec Divina

2. 5. 2023

Kúpna zmluva č. KZ 0201/2023 uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.

0201/2023

14 100,00 EUR

KRAJSPOL SK s. r. o.

Obec Divina

2. 5. 2023

Zmluva č. 1423 149 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

1423 149

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Divina

28. 4. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

38/2023-L

20,00 EUR

Veronika Nižníková

Obec Divina

27. 4. 2023

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

471/2023

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

Obec Divina

27. 4. 2023

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

469/2023

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

Obec Divina

27. 4. 2023

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

468/2023

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

Obec Divina

27. 4. 2023

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

467/2023

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

Obec Divina

27. 4. 2023

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

466/2023

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

Obec Divina

27. 4. 2023

Kúpna zmluva č. 23/2/2-3 uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

23/2/2-3

37 848,00 EUR

ELKOPLAST Slovakia, s. r. o.

Obec Divina

25. 4. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

38/2023

20,00 EUR

Radoslav Buček

Obec Divina

25. 4. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

26/2023

10,00 EUR

Andrea Kuklová

Obec Divina

21. 4. 2023

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v z. n. p.

490/2023

348 337,58 EUR

Marek Benko s. r. o.

Obec Divina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 65

Odkazy