Obec Divina
ObecDivina

Hlavný kontrolór obce

Mgr. Andrea Kormanová

Adresa: Divina 614, 013 31 Divina

Mail:  hlavny.kontrolor@divina.sk, akormanova@accont.eu

Kontrolná činnosť

Všeobecné ustanovenia

Rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá kontrolnej činnosti, úlohy hlavného kontrolóra stanovuje zákon č. 369/2004 Zb. z. zo 14. mája 2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zmien niektorých zákonov.

Za jeden z hlavných predpokladov pre vytváranie podmienok dobrej kontrolnej činnosti je i dodržiavanie § 4, odst. 3 zákona, ktorý ustanovuje: povinnosť obce, utvárať účinný systém kontroly, vytvárať vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky pre nezávislý výkon funkcie hlavného kontrolóra obce.

Funkcia hlavného kontrolóra obce, je zriaďovaná v súlade so zákonom č. 369/2004 Zb. z. v zmysle § 11, odst. 4, písm. j., rozsah pracovného úväzku určuje obec.

V zmysle § 18 zákona, hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo, čo potvrdzuje svojím uznesením zo zasadnutia.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

Hlavný kontrolór nesmie podnikať, vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, bez súhlasu obecného zastupiteľstva. Jeho funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo iného zamestnanca obce.

Rozsah kontrolnej činnosti stanovuje § 18 d) zákona č. 369/2004 Zb. z., z neho vyplýva povinnosť:

 • kontroly obce - v dodržiavaní zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, v zmysle zákona č. 278/1993 Zb. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
 • kontroly - všetkých príjmov, výdavkov a finančných operácii obecného úradu a jemu podriadených organizácií,
 • kontroly - vybavovania sťažností a petícií, v zmysle zákonov č. 152/1998 Zb. z. o sťažnostiach a č. 98/1990 Zb. z. a 242/1998 Zb. z. o petičnom práve,
 • kontroly - dodržiavania všeobecne právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 • kontroly - dodržiavania interných predpisov obce,
 • kontroly - plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.

Kontrolnej činnosti podľa zákona č. 369/2004 Zb. z. podliehajú:

 • obecný úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitných predpisov v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Pravidlá kontrolnej činnosti stanovuje § 18, ods. e) zákona č. 369/2004 Zb. z. Hlavný kontrolór pri výkone svojej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje zákon č. 502/2001 Zb. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Pravidlá o kontrolnej činnosti môže ustanoviť i obec prijatým uznesením.

Úlohy hlavného kontrolóra:

 1. vykonávať kontrolnú činnosť v rozsahu ustanovení § 18 zákona č. 369/2004 Zb. z.,
 2. predkladať obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov - Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok a II. polrok, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený v obci spôsobom obvyklým,
 3. vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce, pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 4. predkladá správy o výsledkoch kontroly obecného úradu,
 5. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,
 6. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelených obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 7. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 8. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasie

dnes, pondelok 27. 5. 2024
slabý dážď 25 °C 11 °C
utorok 28. 5. slabý dážď 24/11 °C
streda 29. 5. slabý dážď 20/12 °C
štvrtok 30. 5. slabý dážď 24/11 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Odkazy