Obec Divina
ObecDivina

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

7/2023

20,00 EUR

Viola Figurová

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

13/2023

20,00 EUR

Dušan Vrančík

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

16/2023

20,00 EUR

Andrej Vančo

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

17/2023

20,00 EUR

Helena Mičencová

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

21/2023

20,00 EUR

Stanislav Poliaček

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

3/2023

20,00 EUR

Bohuš Súľovec

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

10/2023

20,00 EUR

Ľuboš Buček

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

19/2023

20,00 EUR

Jozef Kováč

Obec Divina

30. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

22/2023

20,00 EUR

Ing. Štefan Gašo

Obec Divina

29. 3. 2023

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

15/2023

20,00 EUR

Maťková Anna

Obec Divina

29. 3. 2023

Nájomná zmluva uzavretá v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

417/2023

774,80 EUR

Miloš Ďuratný, Ing. Miloslav Ďuratný

Obec Divina

29. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Divina v r. 2023

89/2023-2

4 000,00 EUR

Telovýchovná jednota Divina

Obec Divina

23. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Divina v r. 2023

397/2023

900,00 EUR

Stolnotenisový oddiel, Športový klub Supertalent

Obec Divina

23. 3. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

396/2023

Neuvedené

JaKUBIK development s. r. o.

Obec Divina

20. 3. 2023

Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z. n. p.

343/2023

191 077,92 EUR

Lipos, s. r. o.

Obec Divina

8. 3. 2023

Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 30. 06. 2016

330/2023

0,00 EUR

NATUR-PACK a. s.

Obec Divina

15. 2. 2023

Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení so zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v aktuálnom znení v znení neskorších predpisov

286/2023

0,00 EUR

Zdenko Mišutka, Hvozdnica 405, 013 56 Hvozdnica

Obec Divina

15. 2. 2023

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ust. § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

285/2023

1 440,00 EUR

Zdenko Mišutka, Hvozdnica 405, 013 56 Hvozdnica

Obec Divina

7. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie na finančné prostriedky na mzdy a prevádzku školského zariadenia

01/2023

16 200,00 EUR

ŠK JUVENTA o. z.

Obec Divina

2. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/07

OPKZP-PO1-SC111-2021-72/07

414 320,36 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Divina

2. 2. 2023

Zmluva o zimnej údržbe súkromnej príjazdovej komunikácie obcou

214/2023

20,00 EUR 20,00 Eur/mesiac

JUDr. Drahomíra Caroline Bohačiková

Obec Divina

23. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Divina v r. 2023

89/2023

2 400,00 EUR

Jednota dôchodcov Divina

Obec Divina

18. 1. 2023

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb

56/2023

158,40 EUR

INISOFT s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica

Obec Divina

17. 1. 2023

Zmluva o bežnom účte

61/2023

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Divina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-74 z 74

Odkazy